nasza misja i cele

Celem Fundacji jest świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej, finansowej, zmierzającej do poprawy jakości życia na tle społeczności europejskiej, osobom poszkodowanym na zdrowiu, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, izolowanym społecznie.

 

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

 

 1. ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
 2. pomoc społeczną, charytatywną i humanitarną;
 3. propagowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
 4. upowszechnianie sportu i rekreacji;
 5. propagowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 6. propagowanie nauki i edukacji, oświaty i wychowania;
 7. działalność wspomagającą organizacje pozarządowe;
 8. wspomaganie przedsiębiorczości;
 9. rozwijanie współpracy międzynarodowej;
 10. pomoc finansową instytucjom i osobom prowadzącym działalność naukowo – badawczą zgodną z celami Fundacji;
 11. promocję i organizację wolontariatu.