statut

STATUT

Fundacji ”Okno na Świat”

 

Rozdział I


Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych i Pokrzywdzonych „OKNO NA ŚWIAT”, ustanowiona została przez Fundatora zgodnie z aktem notarialnym pod repertorium A numer 14673/2005 sporządzonym w dniu 21 grudnia 2005 roku przed notariuszem Janem Andrzejem Tarkowskim, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Pełna nazwa Fundacji brzmi Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych i Pokrzywdzonych „OKNO NA ŚWIAT”.

2. Fundacja może używać skrótu Fundacja „OKNO NA ŚWIAT”

3. W stosunkach międzynarodowych Fundacja może używać nazwy w językach obcych.

 

§3

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział II


Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

Celem Fundacji jest świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej, finansowej, zmierzającej do poprawy jakości życia na tle społeczności europejskiej, osobom poszkodowanym na zdrowiu, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, izolowanym społecznie.

 

§ 8

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

1. ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;

2. pomoc społeczną, charytatywną i humanitarną;

3. propagowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;

4. upowszechnianie sportu i rekreacji;

5. propagowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

6. propagowanie nauki i edukacji, oświaty i wychowania;

7. działalność wspomagającą organizacje pozarządowe;

8. wspomaganie przedsiębiorczości;

9. rozwijanie współpracy międzynarodowej;

10. pomoc finansową instytucjom i osobom prowadzącym działalność naukowo – badawczą zgodną z celami Fundacji;

11. promocję i organizację wolontariatu;

12. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział III


Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

 

§ 9

Na majątek Fundacji składają się:

1. Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim.

2. Środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w tym pochodzące z:

1. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzanych przez sądy powszechne od sprawców przestępstw;

2. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;

3. dotacji, subwencji i darowizn;

4. spadków i zapisów;

5. odsetek od środków pieniężnych Fundacji;

6. dochodów z majątku Fundacji,

7. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;

8. udziałów, akcji i innych papierów wartościowych oraz dochodów pochodzących z tych dokumentów.

 

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§11

Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w ramach działalności związanej z uzyskanym statusem organizacji pożytku publicznego.

 

§ 12

Działalność nieodpłatna Fundacji, sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), skierowana jest do osób objętych opieką Fundacji i obejmuje:

1. wydawanie książek z dziedziny związanej z celami Fundacji;

2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

3. wydawanie nagrań dźwiękowych;

4. pozostałą działalność wydawniczą;

5. hotele;

6. pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

7. restauracje;

8. pozostałe placówki gastronomiczne;

9. bary;

10. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;

11. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki; 12. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i sanitarnych;

13. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

14. działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi; 15. działalność związaną z organizacją targów i wystaw;

16. edukację;

17. ochronę zdrowia i opiekę społeczną;

18. działalność galerii i salonów wystawienniczych;

19. działalność domów i ośrodków kultury;

20. działalność obiektów kulturalnych;

21. pozostałą działalność rozrywkową, gdzie indziej niesklasyfikowaną;

22. pomoc w ochronie zabytków;

23. pozostałą działalność związaną ze sportem;

24. działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej.

 

§ 13

Działalność odpłatna Fundacji – sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - obejmuje:

1. wydawanie książek;

2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

3. wydawanie nagrań dźwiękowych;

4. pozostałą działalność wydawniczą;

5. hotele;

6. pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

7. restauracje;

8. pozostałe placówki gastronomiczne;

9. bary;

10. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;

11. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki;

12. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i sanitarnych;

13. badanie rynku i opinii publicznej;

14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 15. reklamę;

16. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi;

17. działalność związana z organizacją targów i wystaw;

18. edukację;

19. ochronę zdrowia i opiekę społeczną;

20. produkcję filmów i nagrań wideo;

21. działalność galerii i salonów wystawienniczych;

22. działalność domów i ośrodków kultury;

23. działalność obiektów kulturalnych;

24. pozostałą działalność rozrywkową, gdzie indziej niesklasyfikowaną;

25. pomoc w ochronie zabytków;

26. pozostałą działalność związana ze sportem;

27. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

§ 14

O statusie osoby (fizycznej, prawnej lub innej jednostce organizacyjnej) objętej opieką Fundacji decyduje Zarząd Fundacji, na podstawie ustalonego przez Radę Fundacji regulaminu.

Za podstawę uznania danej osoby za objętą opieką Fundacji decydujące znaczenie ma:

1. status majątkowy;

2. stopień doznanej krzywdy lub szkody określonej przez komisję, którą tworzą Zarząd Fundacji i Rada Fundacji oraz specjalista z właściwej dziedziny, w miarę potrzeby. Nieodpłatna pomoc dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych może nastąpić po złożeniu wniosku należycie umotywowanego, podpisanego przez organ władny tę jednostkę reprezentować.

 

§ 15

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział IV


Organy Fundacji

 

§ 16

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”

2. Komisja Rewizyjna

3. Rada Fundacji Zarząd powoływany jest na okres czteroletniej kadencji, Komisja Rewizyjna na okres dwuletniej kadencji. Fundator swą funkcję w Radzie Fundacji pełni dożywotnio, pozostałe osoby do czasu ich odwołania. Członkowie organów mogą być powołani na kolejne kadencje. Wybory członków władz Fundacji odbywają się w głosowaniu tajnym. Fundator w testamencie powołuje osobę, która po jego śmierci dożywotnio będzie pełniła funkcje w Radzie Fundacji. Wyjątkowo może to być osoba spokrewniona lub spowinowacona.

 

§ 17

1. Zarząd składa od 1 – 3 osób.

2. Rada Fundacji każdorazowo określa liczbę członków Zarządu.

3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji spośród członków Zarządu.

5. Wiceprezesi są powoływani na wniosek Prezesa przez Radę Fundacji.

6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

 

§ 18

1. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Fundacji.

 

§ 19

Zarząd Fundacji:

1. reprezentuje ją na zewnątrz;

2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;

3. sprawuje zarząd nad jej majątkiem;

4. wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji;

5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;

6. nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Fundacji;

7. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

8. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji;

9. występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

§ 20

 Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie członka Zarządu lub na żądanie członka Komisji Rewizyjnej lub Rady Fundacji.

2. Zarząd jest obowiązany zwołać posiedzenie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku Prezesa Zarządu, upoważnia żądającego do zwołania jego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.

3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

5. Członek Rady Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6. Rada Fundacji ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

9. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu.

 

§ 22

1. Gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu. 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

 

§ 23

Organem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków powoływanych i odwoływanych drogą uchwały przez Radę Fundacji.

 

§ 24

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. przedkładanie Radzie Fundacji wyników kontroli i wniosków z niej wynikających;

2. żądanie wyjaśnień od Zarządu Fundacji;

3. ocena projektu budżetu;

4. ocena bilansu Fundacji.

 

§ 25

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Na pierwszym swym posiedzeniu Komisja Rewizyjna winna się ukonstytuować.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub Rady Fundacji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje osoba, która żądanie zwołania zgłosiła. Osoba ta w zawiadomieniu jak i w zgłoszonym żądaniu obowiązana jest podać porządek obrad. Głosowanie jest jawne.

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który winni podpisać wszyscy obecni na posiedzeniu.

 

§ 26

Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma jeden głos. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków obecnych. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 27

1. Rada Fundacji składa się z 1 – 4 osób.

2. Radę Fundacji tworzą Fundator oraz osoby wskazane przez Fundatora. Fundator ma prawo do wskazania od jednej do trzech osób, które cieszą się jego szczególnym zaufaniem. Prawo to staje się obowiązkiem w chwili powołania Fundatora w skład Zarządu.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.

4. Rada Fundacji może przyjąć do swego grona darczyńców Fundacji, którzy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym.

 

§ 28

1. Rada Fundacji jest organem ustawodawczym i nadzorującym.

2. Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej, niż co 3 miesiące.

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje każdy członek Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub Rady Fundacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. Bezskuteczny upływ terminu upoważnia, zgłaszającego żądanie, do zwołania posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy, przy zachowaniu wszelkich warunków do prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Fundacji.

4. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

 

§ 29

1. Rada Fundacji powołuje ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

5. Dla ważności uchwały niezbędne jest poinformowanie każdego z członków Rady Fundacji o terminie, miejscu i trybie odbycia posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym, listem poleconym, wysłanym na ostatnio wskazany adres dla doręczeń, z 14 dniowym wyprzedzeniem lub osobiście za potwierdzeniem. Zawiadomienie w treści swej winno zawierać również szczegółowy porządek obrad. Dowodem prawidłowego zawiadomienia jest potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej. Głosowanie odbywa się jawnie, na żądanie choćby jednego członka Zarządu i w sprawach dotyczących wyboru organów Fundacji zarządza się głosowanie tajne.

 

§ 30

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. zmiana Statutu, w tym również celu Fundacji;

2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

3. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji;

4. decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;

5. decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;

6. decyzja o likwidacji Fundacji;

7. uchwalanie regulaminów Zarządu i Rady Fundacji;

8. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału zgromadzonych środków;

9. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przez Zarząd o wartości przekraczającej 200.000 złotych;

10. powoływanie likwidatora Fundacji;

11. wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 33 niniejszego Statutu.

 

Rozdział V


Połączenie Fundacji

 

§ 31

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.

 

Rozdział VI


Zmiana Statutu

 

§ 32

1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmiany celu Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów z ogólnej liczby członków Rady Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji, w obecności 50% uprawnionych do głosowania. Rozdział VII Likwidacja Fundacji

 

§ 33

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, po wyczerpaniu środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Radę Fundacji.

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.

3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach. Rozdział VIII Postanowienia końcowe § 35 Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.